Alapító okirat

CIVIL TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT

A CIVIL TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE 

Alulírottak egybehangzóan kijelentjük, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ctv.) alapján egymással megkötjük és aláírjuk a civil társaság alábbi tartalmú polgári jogi társasági szerződését. 

I. ÁLTALÁNOS ADATOK 

1) A Civil Társaság neve: HYAKUHACHIKAI (ejtsd: hjakuhacsikáj)  

2) Székhelye: 1098 Budapest, Börzsöny u. 11.

3) Működési területe: Magyarország 

4) Logója: 

5) Információs és kommunikációs felületek:

a) Hivatalos honlap: https://shakuhachi.hu/ 

b) Hivatalos e-mail cím:

c) Facebook csoport: https://www.facebook.com/groups/524844994365132

d) Levelezési cím: Budapest 1098 Börzsöny u. 11.

II. JOGÁLLÁS 

1) A Hyakuhachikai (a továbbiakban: Társaság) Civil Társaság, amely bírósági bejegyzést nem igényel. 

2) A Társaságot természetes személyek, vagyoni hozzájárulás nélkül, a nem gazdasági érdekű közös céljaik előmozdítására, és közösségi célú tevékenységük összehangolására, polgári jogi társasági szerződéssel hozták létre. 

3) A Társaság nem önálló jogi személy. Külön jogszabály [Ctv. 5/A.§] által polgári jogi jogalanyisággal felruházott, jogi személyiség nélküli (nem jogi személy) szervezet, amely jogalanyra a jogi személyek általános szabályait kell megfelelően alkalmazni [Ptk. 3:3.§ (3)]. 

4) A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

5) A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytat, de vagyonnal rendelkezhet. 

6) A Társaság tagjainak felelőssége egyetemleges. 

III. A TÁRSASÁG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 

1) A Társaság célja a japán bambuszfuvola, a shakuhachi (sakuhacsi) kultúra magyarországi megalapozása, művelése és terjesztése, különös tekintettel a hangszer zen buddhista eredetére és gyakorlatának hagyományos, meditációs formáira.

2) A Társaság a fenti célok megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:

a) Rendszeres hangszeres gyakorlásokat szervez, tagjai számára ingyenes gyakorlási és képzési lehetőségeket teremt. 

b) Fellépéseket szervez, amelyeken a Társaság tagjai hangszeres játékkal vesznek részt.

c) Részvételt vállal a Tan Kapuja Buddhista Egyház és a Tan Kapuja Zen Közösség rendezvényein, egyeztetve az Egyház, illetve a Közösség vezetésével.

d) Honlapot működtet.

IV. A TÁRSASÁG TAGSÁGA 

1) A Társaságnak tagja lehet minden magyar állampolgár, aki egyetért a társaság céljaival és a társasági szerződésben foglaltakkal, aki képes a shakuhachi megszólaltatására és legalább egy általa választott hagyományos zen buddhista darab (honkyoku) megszólaltatására.

2) A Társaság természetes személyek által alapítva, a jelen társasági szerződéssel (Társasági Szerződés) jön létre, az alapító tagok általi aláírással. 

3) A Társaság tagi formái: 

a) rendes tagok (alapító és csatlakozó tagok), 

b) tiszteletbeli tagok (a rendes tagok javaslatára, azok többségi támogató szavazatával)

c) pártoló tagok (regisztrált segítők, szimpatizánsok). 

4) A felek úgy állapodnak meg, hogy társaság ügyeiben – személyi kérdésekben is – közösen döntenek, melyhez a határozathozatalban résztvevők egyszerű többsége szükséges. Minden tagnak egy szavazata van. 

5) A határozatképességhez az szükséges, hogy Társaság tagjainak több mint fele részt vegyen a határozathozatalban. 

6) A Társaság rendes tagjai szolgálatot vállalnak. Minden tag köteles évente legalább 5 alkalommal oktatást vagy gyakorlat vezetést vagy fellépést teljesíteni, valamint, számszerű megkötés nélkül, lehetőségei szerint, személyesen vagy online részt venni a gyakorlásokon.

V. A TÁRSASÁGHOZ CSATLAKOZÁS 

1) A Társasághoz bármely természetes személy az alapítást követően is csatlakozhat, ha a Társaság társasági szerződését magára nézve kötelezőnek ismeri el, az abban foglalt célokkal egyetért, a tagsági feltételeknek megfelel és csatlakozási szándékát a társasági szerződéssel együtt tárolt csatlakozó nyilatkozat aláírásával megerősíti. 

2) A Társasághoz csatlakozó személy a csatlakozó nyilatkozatban köteles nyilatkozni a csatlakozás szándékáról, a társasági szerződés rendelkezéseinek elfogadásáról, valamint személyes adatainak kezeléséről. 

VI. A TÁRSASÁG VAGYONA

1) A Társaság a tagjai éves tagdíjat nem fizetnek, de oktatási és előadói szolgálatot teljesítenek a Társaság tulajdonát képező szellemi termékek alapján.

2) A Társaság vagyona adományokból, szellemi termékekből tevődik össze. Az adományoknak előírt mértéke nincs, és teljes mértékben közös tulajdonba kerül. Ezt a vagyont bármikor felosztani nem lehet, a Társaság megszűnése esetén adományként a Tan Kapuja Buddhista Egyház jogosult rá. 

3) A Társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy közös céljuk elérése érdekében együttműködnek, és közös tevékenységük kockázatát egyetemlegesen viselik. 

VII. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE 

1) A Társaságot ügyvivő képviseli. 

2) A Társaság ügyvivője:

a) Név: Kenéz László

b) Születési hely, idő: Budapest, 1968. február 25.

c) Anyja neve: Varga Alice

d) Személyi igazolvány száma: 384578 BE

3) A felek felhatalmazzák a társaság képviselőjét arra, hogy 

a) a társaság ügyeiben önállóan eljárjon és képviselje,

b) a társaság pénzügyi és gazdasági ügyeit intézze, arról rendszeresen beszámoljon a tagoknak.

4) A Társaság alapító tagjait a dokumentum részét képező Alapítói névsor tartalmazza.

VIII. TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE 

1) Felmondással: 

a) A szerződést az ügyek vitelére feljogosított tag (Ügyvivő) kivételével bármely tag azonnali hatállyal, bármely okból, indoklás nélkül felmondhatja. 

2) A tag halálával:

a) A tag halála, illetve felmondása esetén a szerződés a többi taggal mindaddig hatályban marad, amíg a tagok száma egy főre nem csökken. 

3) Kizárással:

a) A tagot a többi tag egyhangú döntéssel a társaságból kizárhatja, ha valamely, a szerződésből eredő lényeges kötelezettségét felróhatóan megszegi. 

b) Kizárásnak van helye, ha a tag akadályozza a Társaság működését, vagy veszélyezteti célkitűzéseinek megvalósítását. 

4) A Társaság megszűnésével: 

a) A Társaságot a társasági szerződésben ügyvitelre kijelölt tag kivételével bármely tag azonnali hatállyal, indokolás nélkül felmondhatja, de a tag halála, illetve felmondása esetén a társaság csak akkor szűnik meg, ha ezáltal a tagok száma egy főre csökken. 

b) A Társaság akkor is megszűnik, ha a felek közös elhatározással való megszüntetéséről döntenek. 

IX. ELSZÁMOLÁS 

1) A Társaság megszűnése után a Társaság vagyona a Tan Kapuja Buddhista Egyházat illeti meg. 

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1) A jelen szerződésre és az abban nem vagy nem részletesen szabályozott kérdésekre a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, és a 2011. évi CLXXV. törvények rendelkezéseit kell egyebekben alkalmazni. 

2) A szerződő felek a jelen szerződést annak elolvasása és kölcsönös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg írták alá. 

Budapest, 2022. június 20.

(Az eredeti dokumentumban itt következik az Alapító tagok neve, címe, aláírása)

__________________________

CSATLAKOZÁSI NYILATKOZAT LETÖLTÉSE ITT: